[rev_slider alias="slider2"]

Privacybeleid

Privacyverklaring

Kinderopvang Nissewaard, gevestigd aan Harregatplein 3D, 3214 VP Zuidland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kinderopvang Nissewaard                                                        Harregatplein 3D                                                                                                    3214 VP Zuidland                                       info@kinderopvangdebontevlinder.nl

Laatste wijziging: mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderopvang Nissewaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:                                                                                                              Voor- en achternaam                                                                        Geboortedatum                                                                                                Geslacht                                                                                                                    BSN-nummers                                                                                      Adresgegevens                                                                                Telefoonnummers (huis, privé, werk)                                                                    E-mailadres                                                                                                            Naam en telefoonnummer huisarts                                                            Burgelijke staat                                                                                                      IBAN

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Als u kinderopvang nodig heeft en uw kind aanmeldt bij Kinderopvang Nissewaard, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens van uzelf, uw eventuele partner en uw kind(eren).
Wij gebruiken deze gegevens met de volgende doelen:

 • het opstellen van een plaatsingsovereenkomst voor opvang van uw kind mogelijk te maken
 • te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden
 • de ouderbijdrage vast te kunnen stellen
 • de facturen te kunnen versturen en de automatische incasso uit te voeren
 • een zo doelmatig mogelijke opzet en continuering van de opvang mogelijk maken
 • vastlegging van het verloop van de begeleiding; dit t.b.v. de opvang en ter verantwoording aan derden
 • de kwaliteit van de opvang toetsbaar te maken en zoveel mogelijk te kunnen garanderen
 • zo goed mogelijk te kunnen communiceren met betrokkenen
 • uitwisseling van informatie binnen de organisatie in belang van de opvang/zorg van het kind
 • de overdracht aan de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen

De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:

 • het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Bescherming van uw privacy 
Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen om alle persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen staan vermeld in het Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens. Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Eventuele beveiligingsincidenten worden volgens een vaste procedure afgehandeld. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan door wetgeving bepaalt. De betreffende termijnen staan vermeld in het Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinderopvang Nissewaard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangdebontevlinder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderopvang Nissewaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvang Nissewaard) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderopvang Nissewaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kinderopvang Nissewaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe gaan wij vertrouwelijke om met persoonsgegevens
Kinderopvang Nissewaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons Centraal Bureau, telefoonnummer 0181-459252 of e-mail  info@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Aanpassing Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor de tekst van deze Privacy verklaring aan te passen gelet op nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.