[rev_slider alias="slider2"]

GGD GHOR Rotterdam-Rijnmond

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD GHOR) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voldoet een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen, dan bepaalt de GGD-inspecteur kinderopvang samen met de gemeente of maatregelen nodig zijn. Jaarlijks krijgt elke locatie minimaal één keer te maken met een GGD-controle. Vaak worden deze controles aangekondigd, maar ook steeds regelmatiger komt het voor dat de GGD onverwacht bij de locatie binnenloopt.

Eisen kwaliteit kinderopvang

Elke vorm van kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen over:

 • de betrokkenheid en inspraak van ouders;
 • de opleiding en deskundigheid van het personeel;
 • de veiligheid en gezondheid;
 • de accommodatie en inrichting;
 • de groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • omgangstaal, in principe Nederlands;
 • de omgang met klachten.

Toezicht kwaliteit kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert via inspecties of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en brengt advies uit aan de gemeente.

Volgens de Wet kinderopvang zijn alle kinderopvangcentra verplicht zich aan te melden bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd staat in het LRKP en geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Bezoek GGD-inspecteur kinderopvang

Tijdens een controle vormt de GGD-inspecteur kinderopvang zijn oordeel door:

 • te kijken naar de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
 • observaties: hoe wordt met kinderen omgegaan, onder meer op basis van het pedagogisch beleidsplan;
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de locatieverantwoordelijke op het kindercentrum;
 • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert ook of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Bron: Website Rijksoverheid

Inspectierapporten

Voor inspectierapporten van onze locaties kunt u terecht bij de onderstaande linken;