[rev_slider alias="slider2"]
Menu

Algemene voorwaarden TSO

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Stichting BSO Bernisse

Inleiding

Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt over de begeleiding van de tussenschoolse opvang (TSO). Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de schooldirecties en de betrokken overlegorganen. De overeenkomsten zijn schriftelijk vastgelegd.

Definitie TSO

Tussenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot de leeftijd waarop zij de basisschool verlaten.

Inschrijfformulier

Kinderen kunnen alleen gebruik maken van de TSO als er een overeenkomst met Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse is gesloten. Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de tussenschoolse opvang (TSO) voor hun kind(eren) dienen een inschrijfformulier in te vullen. Deze zijn te verkrijgen bij de locatie coördinator van de TSO, via onze website (www.kinderopvangdebontevlinder.nl) en bij school. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afname van de TSO door ouders/verzorgers. Door het plaatsingsovereenkomst te ondertekenen gaat de ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden.

Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven welke afname u wenst; vaste dagen, flexibele dagen (minimaal 1 dag per week) of strippenkaarten voor 10 dagen of 30 dagen. Ouders dienen bij incidentele opvang zelf de opvang door te geven aan de tussenschoolse opvang. Dit kan door middel van een inschrijfmap die op een centrale plek in school ligt. Inschrijven kan per dag gebeuren maar wel voor 8.30.

Soorten opvang

Vaste dagen; uw kind komt elke week op vaste dagen. Schoolvakanties, studiedagen, continuroosters worden niet in het contract meegenomen. Schoolreizen worden de maand erop met de factuur verrekend. Komt uw kind elke week twee vaste dagen, maar heeft u ook een keer extra opvang nodig, dan wordt dit door middel van een extra factuur in rekening gebracht. Wilt u een dag ruilen, dan is dit ook mogelijk. Dit dient dan wel binnen één week plaats te vinden.

Flexibele dagen; uw kind komt op wisselende dagen, maar neemt ongeveer vier keer per maand tussenschoolse opvang af. U koopt voor een heel schooljaar 40 dagen in (40 schoolweken x minimaal 1 dag in de week TSO) en na elke TSO afname wordt dit op mindering gebracht van het tegoed. Dit wordt volledig automatisch gedaan. Is het einde van het tegoed in zicht, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld zodat er nieuw tegoed bijgekocht kan worden.

Strippenkaart 30 dagen; voor zelden gebruik van de tussenschoolse opvang is een strippenkaart geschikt. De strippenkaart is geldig vanaf het moment van aanmaken tot het kind de school heeft verlaten. Na elke afname van TSO wordt er een dag van het tegoed afgehaald. Als de strippenkaart bijna vol is of overboekt, dan wordt er automatisch een nieuwe strippenkaart aangemaakt op basis van de laatst afgenomen strippenkaart. Ouders ontvangen een automatische melding dat de strippenkaart verlengd is. Indien een ouder niet akkoord gaat, kan er binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar worden ingediend.

Strippenkaart 10 dagen; voor zeer zelden gebruik van de tussenschoolse opvang is een strippenkaart geschikt. De strippenkaart is geldig vanaf het moment van aanmaken tot het kind de school heeft verlaten. Na elke afname van TSO wordt er een dag van het tegoed afgehaald. Als de strippenkaart bijna vol is of overboekt, dan wordt er automatisch een nieuwe strippenkaart aangemaakt op basis van de laatst afgenomen strippenkaart. Ouders ontvangen een automatische melding dat de strippenkaart verlengd is. Indien een ouder niet akkoord gaat, kan er binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar worden ingediend.

Visie stichting BSO Bernisse

Goed georganiseerde tussenschoolse opvang draagt bij aan een prettige dagindeling voor kinderen en hun ouders. Doel is dat kinderen met plezier deelnemen aan de TSO. Kinderen moeten rustig hun boterham kunnen eten en onder goede begeleiding lekker ontspannen kunnen spelen en indien nodig aandacht en steun krijgen van een bekende volwassene. De betrokken partners bij de TSO hebben afgesproken dat zij regelmatig met elkaar afstemmen over de manier waarop de tussenschoolse opvang wordt georganiseerd.

Belangrijke uitgangspunten

 • Tussenschoolse opvang vindt plaats in vrije tijd van kinderen;
 • Tussenschoolse opvang is leuk, er is een sfeer waarin de kinderen zich thuis voelen;
 • Het belang van het kind staan centraal. Kinderen moeten mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandige individuen;
 • Zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale vaardigheden zijn daarbij belangrijke aspecten;
 • De omgeving is belangrijk. Er is behoefte aan plekken voor rustige en dynamische activiteiten;
 • Er vindt afstemming plaats tussen de samenwerkende partijen m.b.t. het pedagogisch beleid.

De pedagogische visie in de praktijk

 • Kinderen worden betrokken in het programma;
 • Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk in het belang van de veiligheid van alle kinderen; specifieke afspraken voor de TSO-locatie worden vastgelegd in een schoolspecifiek groepswerkplan;
 • In het groepswerkplan en het beleidsplan van de TSO zijn afspraken opgenomen waaraan vrijwilligers, kinderen en de medewerkers van Kinderopvang de Bonte vlinder zich dienen te houden. Ouders/verzorgers krijgen na inschrijving een exemplaar van het groepswerkplan overhandigd.

Het product

Stichting BSO Bernisse zorgt voor de volledige organisatie van de TSO. Afhankelijk van de specifieke afspraken op de school/locatie houdt dit onder andere het volgende in:

 • Werving en selectie vrijwilligers;
 • Werving en selectie van een locatie coördinator TSO;
 • Het zorgen voor vervanging bij ziekte;
 • Professioneel ondersteunen van de vrijwilligers;
 • Het bieden van activiteiten tijdens de TSO;
 • Het verzorgen van de maaltijd (locatie afhankelijk);
 • Het verzorgen van vrijwilligersovereenkomsten met vrijwilligers;
 • Het betalen van vergoedingen;
 • Het bijhouden van diverse administratie;
 • Onderhouden van contacten met de school;
 • Het informeren van de ouders met een nieuwsbrief.

Openingstijden tussenschoolse opvang

De tussen schoolse opvang vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gedurende de lunchpauze van de basisschool. De school bepaalt de tijden van de lunchpauze. Tijdens feestdagen, schoolvakanties, studiedagen en op de woensdagen is er geen tussen schoolse opvang.

Coördinator/vrijwilliger-kind ratio

Stichting BSO Bernisse streeft naar een ratio van 14 kinderen per vrijwilliger/medewerker Kinderopvang de Bonte vlinder. Stichting BSO Bernisse stelt de overblijfgroepen samen; deze kunnen per dag verschillen.

Kinderen die vaste opvang afnemen zullen al op een vaste lijst staan, kinderen die incidentele opvang afnemen moeten door ouders/verzorgers voor 8.30 worden aangemeld voor de TSO.  Hierdoor kan de coördinator tussenschoolse opvang de overblijfkrachten op de juiste wijze gaan inzetten.

Coördinator TSO

Stichting BSO Bernisse benoemt per school/scholen een locatie coördinator TSO. De locatie coördinator TSO is aanwezig op de dagen dat stichting BSO Bernisse de TSO verzorgt. Bij ziekte/verlof wordt de locatie coördinator TSO vervangen door een overblijfkracht met een gekwalificeerde opleiding die aansluit bij de TSO.

Professionalisering

Stichting BSO Bernisse verplicht zich de wettelijke en overige ontwikkelingen met betrekking tot de tussenschoolse opvang te volgen en waar nodig te implementeren.

Privacy

Het kan voorkomen dat er foto’s en/of video-opnames gemaakt worden van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website van Kinderopvang de Bonte vlinder, de schoollocatie of nieuwsbrief. Indien ouders/verzorgers hiertegen bezwaar hebben, kunnen ze dit schriftelijk aangeven. Ouders/verzorgers gaan er mee akkoord dat stichting BSO Bernisse gegevens met betrekking tot de kinderen uitwisselt met school en directie Kinderopvang de Bonte vlinder, voor zover dit in het belang is van het kind in het kader van de tussenschoolse opvang. Stichting BSO Bernisse stelt geen vertrouwelijke gegevens ter beschikking aan derde dan eerdergenoemde.

Aansprakelijkheid

Stichting BSO Bernisse is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen speelgoed of kleding van het kind. Stichting BSO Bernisse is niet wettelijk aansprakelijk voor de kinderen, noch voor de fysieke ruimten van opvang. De aansprakelijkheidsverzekering van school wordt geacht deze schade te dekken. Stichting BSO Bernisse kan in onderhavige gevallen niet aansprakelijk gesteld worden.

Stichting BSO Bernisse sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de vrijwilligers en voor de coördinatoren TSO. Door stichting BSO Bernisse wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door de stichting afgesloten verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering toekent. Bovengenoemde aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van stichting BSO Bernisse. De ouders/verzorgers vrijwaren stichting BSO Bernisse voor alle kosten en schade waarin deze mochten vervallen doordat derden een vordering jegens hun instellen vanwege een feit waarvoor aansprakelijkheid jegens de ouders/ verzorgers is uitgesloten.

Uitsluiting

Kinderen die zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels kunnen, na herhaalde gesprekken met kind, ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten voor de TSO. Stichting BSO Bernisse maakt hiervoor gebruik van een waarschuwingsbrief. Na het uitdelen van een waarschuwingsbrief zullen wij ten allen tijde contact opnemen met de ouders/verzorgers van het kind. Bij een derde waarschuwingsbrief in eenzelfde schooljaar zijn wij genoodzaakt de overeenkomst voor de tussen schoolse opvang te beëindigen voor het resterende schooljaar. Beëindiging op deze grond zal te allen tijden schriftelijk gemotiveerd gebeuren.

 Prijswijziging en betaling

De kosten voor de tussenschoolse opvang kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Indien wettelijke bepalingen of de specifieke situatie op de school dit noodzakelijk maken kan ook tussentijds een prijswijziging doorgevoerd worden. Over prijsverhogingen zal eerst met de schooldirectie worden gecommuniceerd, worden alvorens deze aan te kondigen aan ouders.

De ouder/verzorger ontvangt aan het einde van de maand de factuur. Indien er een automatische incasso machtiging is afgegeven zal het verschuldigde rond de 26ste van uw rekening worden afgeschreven. Facturen zonder een automatische incasso machtiging dienen met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum op onze rekening te staan. Indien de betaling niet op tijd binnen is op de rekening van de stichting, volgt een eerste herinnering met overzicht van openstaande posten. Na de eerste herinnering volgt een 14-dagenbrief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

De ouder/verzorger ontvangt zoveel mogelijk de facturen per e-mail.

Indien een betalingsregeling niet of niet tijdig wordt nagekomen, zal deze per direct komen te vervallen en is het totale verschuldigde bedrag ineens en volledig opeisbaar.

Bij achterstand in de betaling dan wel bij nalatigheid van betalen bij een betalingsregeling zal de stichting de debiteur ter incasso overdragen aan Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Spijkenisse. Alle daaruit voortvloeiende kosten en rente zijn voor rekening van de debiteur. Op het moment dat de stichting de debiteur heeft overgedragen valt er geen regeling meer te treffen met de stichting en kan uw kind per direct geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang.

Opzegtermijn

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse hanteert voor vaste dagen een opzegtermijn van één maand, die ingaat per eerst volgende mogelijkheid (per de eerste of zestiende van de maand).

Bij afmeldingen voor een vaste dag is er geen mogelijkheid tot restitutie. Voor een dagenkaart is er geen mogelijkheid tot restitutie. Opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven via e-mail tso@kinderopvangdebontevlinder.nl of per post; Harregatplein 3D, 3214 VP Zuidland. De opzegging is bindend nadat Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse de ontvangst van opzegging heeft bevestigd via de e-mail.

Wijzing termijn

Er geldt een wijzigingstermijn voor vaste dagen contracten van één maand, die ingaat per eerst volgende mogelijkheid (per de eerste of zestiende van iedere maand). Wijzigingen moeten schriftelijk worden doorgegeven via e-mail tso@kinderopvangdebontevlinder.nl of per post; Harregatplein 3D, 3214 VP Zuidland. De wijziging is bindend nadat Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse de ontvangst van wijziging heeft bevestigd via de e-mail.

Aan- en afmelden

Op het inschrijfformulier kan door ouders/verzorgers worden aangegeven of zij vaste dagen willen afnemen voor hun kind of incidentele opvang. Incidentele opvang kan per dag worden aangemeld, mits dit voor 8.30 kenbaar is gemaakt. Aanmelden van tussenschoolse opvang kan door middel van een inschrijfmap die centraal in school aanwezig is.

Vaste kinderen staan al op een vaste lijst en dienen alleen bij ziekte of afwezigheid afgemeld te worden. Ook dit dient voor 8.30 kenbaar gemaakt te worden aan de coördinator van de tussenschoolse opvang.

Ouders/verzorgers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van hun kind bij de tussenschoolse opvang. De verantwoordelijkheid kan niet bij een kind gelegd worden, noch bij een leerkracht, overblijfkracht of coördinator.

Indien kinderen niet aanwezig zijn bij de tussenschoolse opvang maar wel verwacht worden, dient de coördinator van de tussenschoolse opvang direct telefonisch contact op te nemen met de ouder/verzorger. Als ouder/verzorger vergeten is om een kind af te melden zal de coördinator aangeven dat ouders/verzorgers hier in het vervolg rekening mee moeten houden. Als blijkt dat ouder/verzorger met regelmaat vergeet af te melden, wordt de dag wel in rekening gebracht. De algemeen TSO-coördinator wordt hiervan wel op de hoogte gebracht.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend door stichting BSO Bernisse doorgevoerd. De als gevolg van wijzigingen vernieuwde algemene voorwaarden worden, voorzien van een nieuwe maanddatum, 1 maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding ter inzage op de scholen/locaties gelegd.

Vragen

Bij vragen en/of problemen dienen de ouders/verzorgers zich in eerste instantie altijd te wenden tot de locatie coördinator TSO op de school. De andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de algemeen coördinator tussenschoolse opvang op 0181-45925 of via tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.